VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Jana Wallerová, podnikající FO

se sídlem Sedláčkova 2902/20, 628 00 Brno

IČ: 69736863

zapsaná u Živnostenského úřadu Magistrátu města Brna

Přečtěte si prosím pečlivě níže uvedený text.

Odesláním objednávky, tj. kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři potvrzujete, že Vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s mými obchodními podmínkami, že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi.

Před tím, než se rozhodnete zakoupit mnou nabízený produkt, je mou zákonnou povinností informovat Vás o pravidlech obchodování s Vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

K vyřízení Vašich objednávek, pro zaslání ukázky zdarma nebo odpovědi na vložené komentáře potřebuji znát některé Vaše údaje. Zacházím s nimi obezřetně a neposkytuji je třetí straně (více v Podmínkách ochrany osobních údajů).

Kdo jsem a kde mě můžete kontaktovat:

Adresa pro doručování: Jana Wallerová, Sedláčkova 2902/20, Brno, 628 00 Brno - Líšeň

Upřednostňuji on-line komunikaci na e-mailové adrese: jana.wallerova@email.cz

Telefonický kontakt: +420 734 337 044

Nejsem plátce daně z přidané hodnoty.


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "VOP") podnikající fyzické osoby Jany Wallerové se sídlem: Sedláčkova 2902/20, Brno, 628 00, IČ: 69736863, zapsané u Živnostenského úřadu Magistrátu města Brna (dále jen "prodávající") 

upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva"), 

uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující"), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://detinamedu.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit produkt od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání produktu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Veškerá prezentace produktů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktech, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Pro objednání produktů vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném produktu (objednávaný produkt "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny produktu

5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávaný produkt, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství produktů, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 14ti dnů.

10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu produktů dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 670100-2206448117/6210 vedený u společnosti mBank (dále jen "účet prodávajícího");

2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Pokyny k platbě kupující obdrží v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě je kupující povinen uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba v pořádku spárována a produkt co nejdříve dodán. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před dodáním produktu kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím výslovně ujednáno jinak, je tak prodávající povinen produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt ve vlastnictví prodávajícího.

4. Cena je splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Kupní cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije

5. Případné slevy z ceny produktů poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

IV. DODACÍ PODMÍNKY PRODUKTŮ

1. Při koupi produktu bude digitální obsah ve formě PDF (e-book) dodán po zaplacení kupní ceny.

2. Produkt bude dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet prodávajícího. S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na dopravu.

3. Kupující je povinen si co nejdříve zkontrolovat funkčnost obsahu. Zjistí-li nedostatky nebo vady, je povinen kontaktovat prodávajícího, aby mohl provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VI. těchto VOP.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat elektronickou poštou na adresu jana@detinamedu.cz nebo písemně na kontaktní adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

2. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Kupující tak ztrácí oprávnění zaslaný produkt používat a je povinen produkt smazat, neboť jeho užívání by pak již bylo v rozporu s autorskými právy kupujícího dle zákona.

3. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu s odstraněním produktu prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující produkt převzal:

  • má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,
  • se produkt hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá,
  • produkt odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Reklamaci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci kupující může prodávajícího předem informovat i telefonicky nebo mailem.

4. Pokud kupujícímu nebyl produkt dodán v dodací lhůtě dle čl. IV. odst.2 těchto VOP, je povinen nejdříve zkontrolovat složky "hromadná pošta" nebo spam. Pokud ani tam produkt nenalezne, uplatní reklamaci dle tohoto článku. Prodávající uvítá, pokud k reklamaci přiloží i fakturu či jiný doklad o koupi. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace bude kupujícímu poskytnuto písemné potvrzení.

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví k produktu zaplacením celé kupní ceny.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy jana@detinamedu.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4. Prodávající je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VIII. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

3. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, do doby splnění povinností prodávajícího a kupujícího ze smlouvy vyplývajících.

5. V případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat.

5. Tyto VOP jsou platné od 1.10.2018.

Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením mých VOP.